Personuppgifter och cookiepolicy

INLEDNING

Perfect Jeans ApS har åtagit sig att respektera och skydda din integritet. Vårt mål är att vara tydliga med vilken information vi samlar in och hur vi använder och skyddar dina personuppgifter.

Följande sekretesspolicy (tillsammans med vår Handelsvillkor., andra dokument som det hänvisas till i den och vår cookiepolicy) beskriver hur vi kan samla in, använda, lagra och behandla dina personuppgifter.

Vi hoppas verkligen att du kommer att ta dig tid att läsa igenom eftersom vi inte har något annat mål än att bevara din integritet. Kom ihåg att du kan hantera din information och skydda din integritet när som helst genom att visa och redigera din information på ditt konto eller kontrollera vilken typ av cookies som används när du besöker vår webbplats.


Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen www.perfectjeans.com. Perfectjeans.com är en webbplats som drivs av Perfect Jeans ApS (nedan kallad "Perfect Jeans", "oss" eller "vi"), ett företag registrerat i Danmark under CVR-nummer 40587438 och med adress Abildvej 5A, 5700 Svendborg, Danmark.


LAGSTIFTNING OCH FÖRORDNINGAR

Den information som vi samlar in, använder och behandlar samlas in i enlighet med:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EES-relevant text)
 • Lag nr 502 av den 23 maj 2018 om komplettering av förordningen om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddslagen).


  PRINCIPER

  Denna policy bygger på följande principer:

  • Personuppgifter måste behandlas lagligt, rättvist och öppet
  • Personuppgifter får endast samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och får inte behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;
  • Personuppgifterna måste vara lämpliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för behandlingen;
  • Personuppgifterna måste vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade i syfte att radera eller korrigera dem omedelbart.
  • Personuppgifter måste lagras på ett sådant sätt att den registrerade endast kan identifieras så länge som det är nödvändigt för behandlingen.
  • Personuppgifter måste behandlas på ett sätt som säkerställer rätt säkerhet.
  • Personuppgifter får inte delas med tredje part, om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster i enlighet med ett avtal.
  • Registrerade personer måste enkelt kunna utöva sina rättigheter.


   VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

   Personlig information är uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta dig.

   Enligt EUs allmänna dataskyddsförordning definieras personuppgifter som "all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). identifierbar fysisk person: en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom en identifierare såsom namn, identifikationsnummer, platsdata, en online identifierare eller ett eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person".

   Men om vi samlar in personuppgifter kommer vi aldrig att samla in känsliga personuppgifter om dig. I EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras känsliga personuppgifter som " rasmässigt eller etniskt ursprung, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, facklig tillhörighet och behandling av genetiska data, hälsoinformation eller information om sexuella relationer eller brottmålsdomar och brott"

   När du använder vår hemsida och/eller köper från oss kan vi samla in olika uppgifter. I vilket fall som helst är vi skyldiga att se till att den information vi tar emot och använder är lämplig för ändamålen nedan.   A. NÄR DU SKAPAR EN ANVÄNDARE   B. NÄR DU GÖR EN BESTÄLLNING
   C. NÄR DU INTERAGERAR MED WEBBPLATSEN.   D. NÄR DU KONTAKTAR OSS
   E. NÄR DU DELTAR I VÅRA TÄVLINGAR/GIVEAWAYS


   *När vi förlitar oss på "legitima intressen" kommer Perfect Jeans alltid att uppfylla följande krav:

   • Vi måste behandla informationen för våra legitima intressens skull eller för tredje part som vi tillhandahåller den till;
   • Ovanstående intressen bör balansera mot dina intressen. Villkoren för "legitima intressen" kommer inte att uppfyllas om behandlingen är omotiverad på grund av dess skadliga inverkan på dina rättigheter och friheter eller legitima intressen. Perfect Jeans legitima intressen behöver inte vara i harmoni med individens krav för att villkoret ska uppfyllas. Men där det finns en allvarlig kontrovers mellan konkurrerande intressen kommer dina legitima intressen alltid att komma först.


   KOMMUNIKATION OM MARKNADSFÖRING

   Om du köper eller ger oss din e-postadress kommer du att få marknadsföringsmeddelanden via e-post och/eller SMS.

   Dessa marknadsföringsmeddelanden är bara för att varna dig för våra nuvarande och kommande erbjudanden.

   Naturligtvis kan du alltid avsluta prenumerationen.

   Hur avbeställer du marknadsföringsmeddelanden?

   1. SMS
    -genom att följa instruktionerna i slutet av SMS-meddelandet.
    Genom att kontakta vår kundtjänst
   2. NYHETSBREV - Genom att
    klicka på länken för avregistrering längst ner i e-postmeddelandet - Genom att
    kontakta vår kundtjänst

   ANVÄNDNING AV UPPGIFTER FÖR REKLAMSYFTEN.

   Vi använder data som samlas in under ditt besök för att skapa banners och annonser när du besöker andra tredjepartswebbplatser. Dessa annonser skapas via pixlar och baseras på den information vi har om dig (t.ex. sökhistorik) vilket förklarar varför du kommer att kunna se annonser som matchar objekt som liknar de du har checkat ut på vår webbplats.

   All information som används för att skapa dessa annonser är pseudonym och vi använder aldrig data som tydligt identifierar dig.


   DELA MED SIG AV DIN INFORMATION

   Vi säljer aldrig din personliga information till någon tredje part.

   Vi kan dock dela dina personuppgifter med företag som är experter inom sitt område som kan hjälpa oss att driva webbplatsen, driva vår verksamhet eller hjälpa oss att betjäna dig.

   Var och en av våra tjänsteleverantörer har noggrant valts ut efter deras förmåga att hantera dina personuppgifter. De erbjuder garantier för att genomföra de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att uppfylla kraven i GDPR och våra egna.

   Vi delar dina personuppgifter i följande fall

   • Till varje medlem i vår koncern, vilket innebär våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och dess dotterbolag;
   • I händelse av att vi säljer eller köper något företag eller tillgångar kan data vidarebefordras till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar;
   • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att genomdriva eller tillämpa våra villkor och andra avtal; eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Perfect Jeans, våra kunder eller andra. Detta inbegriper informationsutbyte med andra företag och organisationer i syfte att skydda bedrägerier och minska kreditrisken;
   • Om vi bearbetar för en kunds räkning;
   • Till företag för utförandet av alla avtal som vi ingår med dig eller dem och det hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett adekvat sätt, till exempel. betaltjänstleverantörer, fraktbolag eller lager.
   • Till andra professionella företag, reklambyråer och analytiker eller sökmotorer som hjälper oss att driva, förbättra och optimera webbplatsen eller hjälpa oss att lagra dina data.
   • Med ditt uttryckliga samtycke.


    ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET

    När en tredjepartsleverantör befinner sig utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi alltid att se till att överföringen av personuppgifter skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder, nämligen användningen av standardiserade dataskyddsklausuler som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen där dataskyddsmyndigheten inte gör det, vilket är certifierat för integritet.


    VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

    När som helst medan vi innehar eller behandlar dina personuppgifter är dina rättigheter följande:
    IDENTIFIERING KRÄVS FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL VILKA PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS

    Om du begär tillgång till dina uppgifter måste vi vidta alla rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi kan lämna ut information. Dessa åtgärder finns endast för att skydda din information och för att minska risken för identitetsbedrägeri, stöld eller obehörig åtkomst till din information.

    Vi ber dig därför att skicka oss original- eller bestyrkta kopior av följande dokumentation: pass, id-kort, födelseattest eller körkort. Ett av ovanstående dokument krävs för att begära personlig information.

    Vi kommer att sträva efter att svara inom en månad. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss antingen via vårt formulär eller med hjälp av kontaktinformationen nedan i avsnittet "Hur man kontaktar oss".

     

    HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

    Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har ett konto och så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister, förhindra missbruk eller genomdriva våra handelsvillkor.

    När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer de att raderas eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras med dem.

    Vi kommer förmodligen att förstöra all finansiell information när vi har använt den och inte längre behöver den.

    HUR ÄR MINA PERSONUPPGIFTER SÄKRADE?

    Perfect Jeans kommer att göra allt för att skydda din integritet. Vi använder de senaste branschstandarderna och säkerhetsåtgärder som SSL / TLS-kryptering för att skydda användardata och personlig information.

    Vårt mål är att ha alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för behandling och användning av personuppgifter. Vi har skyddsprocesser på plats för att säkerställa fortsatt konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos våra eller tredje parts behandlingssystem och tjänster samt möjligheten att återställa tillgänglighet och tillgång till personuppgifter i tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident.

    Dina uppgifter lagras alltid i säkra miljöer, och vi ger vår anställda utbildning om bästa praxis för dataskydd och kräver att de ingår ett sekretessavtal.

    Du kan komma åt och redigera personlig information när du loggar in på ditt konto. För att logga in måste du känna till dina inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord). Det finns inget sätt att komma åt personlig information utan att känna till inloggningsinformationen, därför kan inga obehöriga parter komma åt den. Vi ber dig därför att hålla ditt lösenord hemligt och inte dela det med någon annan (inte ens vänner och familj). Vänligen meddela oss omedelbart om du vet eller misstänker att du har förlorat din inloggning eller att någon annan har tillgång till ditt konto.

    LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER TILL VÅRA SOCIALA MEDIER

    Vår webbplats eller våra nyhetsbrev kan ibland innehålla länkar till och från andra webbplatser för våra partners, annonsörer och dotterbolag. Observera att denna integritetspolicy endast gäller för denna webbplats. Om du besöker någon av dessa webbplatser föreslår vi därför att du läser deras egna sekretesspolicy, eftersom vi inte har något ansvar för dessa policyer.


    SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

    Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller har några frågor om dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär eller genom att skicka ett brev till:

    Privacy Policy, Perfect Jeans ApS
    Abildvej 5A
    5700 Svendborg
    Danmark


    ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

    Vi håller vår integritetspolicy under regelbunden översyn. Vi kommer att uppdatera eventuella ändringar på den här sidan. Om betydande ändringar görs kommer vi att kontakta dig direkt via e-post så att du kan granska ändringarna.

    Kom gärna tillbaka regelbundet för att kontrollera om det finns ändringar.


    Integritetspolicyn gjordes den 12 juni 2019.