Personuppgifter och cookiepolicy

INLEDNING

Perfect Jeans ApS har åtagit sig att respektera och skydda din integritet. Vårt mål är att vara tydliga med vilken information vi samlar in och hur vi använder och skyddar din personliga information.

Följande sekretesspolicy (tillsammans med vår Handelsvillkor., andra dokument som det hänvisas till i den och vår cookiepolicy) beskriver hur vi kan samla in, använda, lagra och behandla dina personuppgifter.

Vi hoppas verkligen att du tar dig tid att läsa igenom den, eftersom vi inte har något annat mål än att skydda din integritet. Kom ihåg att du kan hantera din information och skydda din integritet när som helst genom att visa och redigera din kontoinformation eller kontrollera vilken typ av cookies som används när du besöker vår webbplats.

Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen www.perfectjeans.dk. Perfectjeans.dk är en webbplats som drivs av Perfect Jeans ApS (nedan kallad "Perfect Jeans", "oss" eller "vi"), ett företag registrerat i Danmark under CVR-nummer 40587438 och med adress Abildvej 5A, 5700 Svendborg, Danmark.

LAGSTIFTNING OCH FÖRORDNINGAR

Den information som vi samlar in, använder och behandlar samlas in i enlighet med:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EES-relevant text)
 • Lag nr 502 av den 23 maj 2018 om komplettering av förordningen om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddslagen).

  PRINCIPER

  Denna policy bygger på följande principer:

  • Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.
  • Personuppgifter får endast samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och får inte behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;
  • Personuppgifterna måste vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för behandlingen;
  • Personuppgifterna måste vara korrekta och vid behov uppdaterade för att snabbt kunna raderas eller rättas.
  • Personuppgifter ska bevaras i en form som gör det möjligt att identifiera den registrerade endast under den tid som är nödvändig för behandlingen.
  • Personuppgifter måste behandlas på ett sätt som garanterar lämplig säkerhet.
  • Personuppgifter får inte delas med tredje part, om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster i enlighet med ett avtal.
  • De registrerade måste kunna utöva sina rättigheter på ett enkelt sätt.

   VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

   Personlig information är uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta dig.

   Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som:"all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet".

   Om vi samlar in personuppgifter kommer vi aldrig att samla in känsliga personuppgifter om dig. I EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras känsliga personuppgifter som"ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt behandling av genetiska uppgifter, hälsouppgifter eller uppgifter om sexuella förhållanden eller brottsdomar".

   När du använder vår webbplats och/eller handlar hos oss kan vi samla in olika uppgifter. I alla fall är vi fast beslutna att se till att den information vi tar emot och använder är lämplig för de syften som anges nedan.

   A. NÄR DU SKAPAR EN ANVÄNDARE


   B. NÄR DU GÖR EN BESTÄLLNING


   C. NÄR DU INTERAGERAR MED WEBBPLATSEN.

   D. NÄR DU KONTAKTAR OSS


   E. NÄR DU DELTAR I VÅRA TÄVLINGAR/GÅVOR

   *Närvi förlitar oss på "legitima intressen" kommer Perfect Jeans alltid att uppfylla följande krav:

   • Vi måste behandla informationen för att tillgodose våra legitima intressen eller för tredje part som vi tillhandahåller den;
   • Dessa intressen måste vägas mot dina intressen. Villkoren för "legitima intressen" uppfylls inte om behandlingen är omotiverad på grund av dess skadliga inverkan på dina rättigheter och friheter eller legitima intressen. Perfect Jeans legitima intressen behöver inte överensstämma med individens krav för att villkoret ska uppfyllas. Om det finns en allvarlig konflikt mellan konkurrerande intressen kommer dina legitima intressen dock alltid att komma först.

   MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION

   Om du köper eller ger oss din e-postadress kommer du att få marknadsföringsmeddelanden via e-post och/eller SMS.

   Dessa marknadsföringsmeddelanden är endast till för att uppmärksamma dig på våra aktuella och kommande erbjudanden.

   Du kan naturligtvis alltid avbryta prenumerationen.

   Hur avbeställer du marknadsföringsmeddelanden?

   1. SMS
    -genom att följa instruktionerna i slutet av SMS-meddelandet.
    Genom att kontakta vår kundtjänst
   2. NYHETSBREV - Genom att
    klicka på länken för avregistrering längst ner i e-postmeddelandet - Genom
    att

    kontakta vårkundtjänst

   ANVÄNDNING AV UPPGIFTER FÖR REKLAMSYFTEN.

   Vi använder data som samlas in under ditt besök för att skapa banners och annonser när du besöker andra webbplatser från tredje part. Dessa annonser skapas via pixlar och baseras på den information vi har om dig (t.ex. sökhistorik), vilket förklarar varför du kan se annonser som matchar varor som liknar dem du har checkat ut på vår webbplats.

   All information som används för att skapa dessa annonser är pseudonymiserad och vi använder aldrig uppgifter som tydligt identifierar dig.

   DELA MED SIG AV DIN INFORMATION

   Vi säljer aldrig din personliga information till någon tredje part.

   Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med företag som är experter inom sitt område och som kan hjälpa oss att driva webbplatsen, driva vår verksamhet eller hjälpa oss att ge dig service.

   Var och en av våra tjänsteleverantörer har noggrant valts ut för sin förmåga att hantera din personliga information. De garanterar att de genomför de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att uppfylla kraven i GDPR och våra egna krav.

   Vi delar din personliga information i följande fall:

   • Till någon medlem av vår koncern, dvs. våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag;
   • Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller några tillgångar kan uppgifter lämnas ut till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar;
   • Om vi är tvungna att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att upprätthålla eller tillämpa våra affärsvillkor och andra avtal; eller för att skydda Perfect Jeans, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar att dela information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker;
   • Om vi bearbetar för en kunds räkning;
   • Till företag för att fullgöra avtal som vi ingår med dig eller dem, och som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett lämpligt sätt, t.ex. betaltjänstleverantörer, fraktföretag eller lager.
   • Till andra professionella företag, reklambyråer och analytiker eller sökmotorer som hjälper oss att driva, förbättra och optimera webbplatsen eller hjälpa oss att lagra dina uppgifter.
   • Med ditt uttryckliga samtycke.

    ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET

    När en tredjepartsleverantör befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi alltid att se till att överföringen av personuppgifter skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användning av standardklausuler för dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, om dataskyddsmyndigheten inte anser att tredjelandet har tillräckliga dataskyddslagar som är certifierade för skydd av personuppgifter.

    VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

    När som helst när vi har dina personuppgifter i vår ägo eller när vi behandlar dem har du följande rättigheter:


    DET KRÄVS IDENTIFIERING FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL VILKA PERSONUPPGIFTER SOM FINNS I REGISTRET.

    Om du begär tillgång till din information måste vi vidta alla rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi kan lämna ut någon information. Dessa åtgärder finns endast för att skydda din information och för att minska risken för identitetsbedrägeri, stöld eller obehörig åtkomst till din information.

    Vi ber dig därför att skicka oss original eller bestyrkta kopior av följande handlingar: pass, identitetskort, födelsebevis eller körkort. Ett av ovanstående dokument krävs för att begära personuppgifter.

    Vi strävar efter att svara inom en månad. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss antingen via vår formulär eller genom att använda kontaktuppgifterna nedan i avsnittet "Hur du kontaktar oss".

    HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

    Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har ett konto och så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister, förhindra missbruk eller upprätthålla våra handelsvillkor.

    När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer de att raderas eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras med dem.

    Vi förstör all finansiell information på ett säkert sätt när vi har använt den och inte längre behöver den.

    HUR SKYDDAS MINA PERSONUPPGIFTER?

    Perfect Jeans gör allt för att skydda din personliga information. Vi använder de senaste industristandarderna och säkerhetsåtgärder som SSL/TLS-kryptering för att skydda användardata och personlig information.

    Vårt mål är att ha alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för behandling och användning av personuppgifter. Vi har skyddsprocesser på plats för att säkerställa fortsatt konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos våra eller tredje parters behandlingssystem och tjänster, samt förmågan att återställa tillgängligheten och åtkomsten till personuppgifter i god tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident.

    Dina uppgifter lagras alltid i säkra miljöer och vi utbildar våra anställda i bästa praxis för dataskydd och kräver att de undertecknar ett sekretessavtal.

    Du kan komma åt och redigera personlig information när du loggar in på ditt konto. För att logga in måste du känna till dina inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord). Det finns inget sätt att få tillgång till personlig information utan att känna till inloggningsinformationen, så ingen obehörig kan få tillgång till den. Vi ber dig därför att hålla ditt lösenord hemligt och att inte dela det med någon annan (inklusive vänner och familj). Meddela oss omedelbart om du vet eller misstänker att du har förlorat din inloggning eller att någon annan har tillgång till ditt konto.

    LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER TILL VÅRA SOCIALA MEDIER

    Vår webbplats eller våra nyhetsbrev kan ibland innehålla länkar till och från andra webbplatser som tillhör våra partners, annonsörer och dotterbolag. Observera att denna sekretesspolicy endast gäller för denna webbplats. Om du besöker någon av dessa webbplatser rekommenderar vi därför att du läser deras egna sekretesspolicyer, eftersom vi inte tar något ansvar för dessa policyer.

    HUR DU KONTAKTAR OSS

    Om du har några frågor om vår sekretesspolicy eller om du har några frågor om dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via vår kontaktformulär eller genom att skicka ett brev till
    :Privacy Policy, Perfect Jeans ApSAbildvej
    5A5700
    SvendborgDanmark


    ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

    Vi ser regelbundet över vår integritetspolicy. Vi kommer att uppdatera eventuella ändringar på den här sidan. Om väsentliga ändringar görs kommer vi att kontakta dig direkt via e-post för att gå igenom ändringarna.
    Titta tillbaka med jämna mellanrum för att se ändringar
    .

    Integritetspolicyn skapades den 12 juni 2019.